ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය මඟින් පසු ගියදා උගන්ඩාවට රැගෙන ගිය මුද්‍රිත ද්‍රව්‍ය යනුවෙන් පමණක් විස්තර කරන ලද සැක සහිත ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් මහා පරිමාණ දූෂණයක් සිදු වී ඇත් දැයි පරීක්ෂණයක් කරන ලෙස අද දිනයේදී නීතිඥ තාරක නානායක්කාර , නීතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ සහ නීතිඥ ඉන්දික ප්‍රේමතිලක විසින් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිලි කරනු ලැබුවා.