පසුගිය කාලය පුරා ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසාය 250000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වැසී ඇති බවට ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවා වාර්තාව කරන බවත් මේ ගැන රජය නිසි අධ්‍යයනයක් සිදු නොකරන්නේ ද කියා ප්‍රශ්න කර සිටින බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ගේ ව්‍යාපාර පරාටේ නීතිය හරහා කඩා වැටීම ගැන ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම මත පමණක් සමික්ෂණයක් සිදු කිරීම දුර්වල පාලනයක ලක්ෂණයක් බවත් මේ ගැන නිර්න්තර අවදානයක් රජයේ තිබිය යුතු වුවත් එවැන්නක් දක්නට නොමැති බවත් විපක්ෂ නායකවරයා පැවසීය.

තමා යුරෝපා සංගමයේ කොමසාරිස්වරිය, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ දේශීය නියෝජිතයන් හා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සම්බන්ධ කළා සේ විදේස් ආයතන හා සම්බන්ධ වී මොවුන්ට සහන සැලසිම රජයේ වගකීමක් බවත් බැංකු පද්ධතියත් ආරක්ෂා කරමින් පරාටේ නීතියට විරාමයක් ගැනීම අවශ්‍ය වී ඇති බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.